Fjerner forurensning på Ysteneset

0
Det ryddes opp i gamle miljøsynder. Foto: Ålesund kommune.

Ålesund kommune er nå i ferd med å fjerne gammel forurensning på Ysteneset. Selv om massene inneholder tungmetaller og cynaid – er det ikke helsefarlig å oppholde seg i området mens arbeidet pågår.

Annonse
Løviknes kampanje 20 biler

Gravingen på den gamle gassverktomta fra 1905 på Ysteneset avdekker gassverkstjære og som blant annet inneholder tungmetaller og noe cyanid som har ligget inntil tre meter under bakken. Tiltaket vil på sikt føre til en bedring av tilstanden både for helse og miljø i området.

Gjennom miljøprosjektet Renere fjord som gjelder Aspevågen, fikk kommunen pålegg om å gjennomføre miljøundersøkelser og prøvetakinger av masser ved den tidligere gassverkstomten i 2016. Der ble det påvist forurensning tilsvarende farlig avfall både under veibanen (E136) og på nordsiden av denne. Arbeidet med å fjerne de forurensede massene nord for veien er nå i gang.

Området er delvis avsperret under arbeidet. Foto Ålesund kommune

Kontrollert graving

Området hvor det graves er avsperret og gravingen skjer i kontrollerte former. Gravemaskinen er utstyrt med luftfilter som beskytter mot avgasser, og de som arbeider tett på massene innenfor anleggsområdet benytter friskluftsmasker ved behov. Det er en miljørådgiver fra Norconsult på stedet som tar kontinuerlige luftmålinger under uthenting av de forurensede massene. Massene ligger under bakken og har vært tildekt i mange år av asfalt.

– Helsefarene ved oppgraving av de forurensa massene gjelder først og fremst ved hudkontakt og ved innånding av støv- og gasser. De flyktige gassene vil fortynnes raskt i kontakt med luft, og luftinntaket for hoveddelen av bygget er over tak. Huseier har i samarbeid med de ansatte og kommunen tatt forhåndsregler og de ansatte oppfordres til å holde vinduene stengt i perioden med utgraving for å hindre at gassene trenger inn i kontormiljøet, sier Rose Mari Refsnes, prosjektleder i Ålesund kommune.

Det gjennomføres luftmålinger innendørs i bygningen og ved byggegropen for å dokumentere luftkvaliteten i anleggsperioden.

Går fint å gå i området

– De som bor i nabolaget eller beveger seg forbi anleggsområdet behøver ikke å bekymre seg for eventuelle avgasser fra de forurensede massene. Helserisiko vurderes som svært liten på nåværende tidspunkt. Eventuelle avgasser vil fortynnes betraktelig når de tas opp. Kommuneoverlegen vil følge opp saken for å påse at man tar de nødvendige forholdsreglene, sier kommuneoverlege Victoria Natvik i Ålesund kommune.

Slik behandles massene som graves ut:

  • Massene med høyest grad av forurensning vil bli lastet direkte  til en væsketett container og levert til godkjent mottak for farlig avfall.
  • Masser med mistanke om lavere innhold av forurensning, graves opp og mellomlagres for prøvetaking for å bestemme forurensningsgrad og riktig mottak. Massene mellomlagres på tett dekke på Flatholmen under presenning for å hindre infiltrasjon fra nedbør.
  • Stor stein som ikke er tilgriset sorteres ut fra de øvrige massene og mellomlagres i påvente av tilbakefylling i gropa.
  • Containerne med farlig avfall er spesialcontainere som er væsketette. Når de er fulle transporteres de til RIMOL miljøpark i Trondheim for videre behandling.
  • Etter utgraving av forurensede masser, og masser med mistanke om forurensing, vil  gravegropen tilbakefylles med stedlige masser innenfor godkjent tilstandsklasse for området og rene tilkjørte masser.

Forurensningen kan være helt fra 1905

I 1905 ble Ålesund gassverk anlagt på Ysteneset og gassverket produserte gass, koks og kulltjære. Gassverket var i privat eie i perioden 1905-1917 og eid av Ålesund kommune i perioden fra 1917 frem til nedleggelse i 1959.

Dette var et gassverk basert på tørrdestillasjon av steinkull. Drift av slike gassverk kan ha medført forurensning av grunnen på området gjennom spill av tjære og andre miljøfarlige stoffer fra produksjonsprosesser eller innsatsmidler. Steinkulltjære vurderes å utgjøre den primære risikoen for grunnforurensning, men forekomst av andre typer forurensning kan heller ikke utelukkes.

I 1966/67 ble de gamle gassverkbygningene revet, og det ble satt opp et nytt lagerbygg på tomta. Det ble sprengt og gravd ut for å gi plass til kjeller under bygg. Grunnmuren til lagerbygget går rett gjennom rester av den ene av to tidligere tjærekummer fra gassverkstiden.

Veiarealet (E136) nær det tidligere gassverket

Fylkesmannen har også gitt pålegg til Ålesund kommune om supplerende undersøkelser for veiarealet (E136) nær det tidligere gassverket. I tidligere undersøkelser er det også her påvist forurensninger under veibanen. Som et ledd i å finne ut om det er utlekking av forurensninger til sjø, er det nå etablert tre nye prøvetakingsbrønner i området. Det er funnet tjære i massene ved to av disse brønnene. Frist for endelig miljørapport med tilhørende risiko- og tilstandsvurderinger er 15.10.2018.

Mange undersøkelser i området i flere år

Det er gjennomført flere miljøtekniske grunnundersøkelser samt utført overvåkning av forurensningen fra den gamle gassverkslokaliteten i perioden fra 2015 til i dag. Hensikten med undersøkelsene har vært å dokumentere miljøtilstanden på land, samt danne et grunnlag for å vurdere risiko for helse og spredning til sjø. Det er som følge av disse undersøkelsene at utgravingen på Ysteneset nå pågår. Eventuelle tiltak i forbindelse med tjæremassene som befinner seg under dagens veibane vil vurderes høsten 2018.

Annonse
DEL